Site Overlay

Program

Program razvoja občine Šmarje pri Jelšah v obdobju 2018-2022

Kot županja se bom zavzemala za uresničitev naslednjih projektov:

 •          Izgradnja sodobnega kopališča Šmarje pri Jelšah
 •          Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah
 •          Izgradnja  večje stanovanjske soseske v delu severozahodno od nadhoda in zahodno od osnovne šole Šmarje pri Jelšah
 •          Izgradnja dodatne-nadomestne ceste Šmarje
 •          Izgradnja daljinske kolesarske povezave (Šentjur-Rogatec, Poljčane-Bistrica ob Sotli)
 •          Izvedba prodaje-nakupa zemljišč in dvorca Jelšingrad
 •          Dokončanje že začetega projekta razširitve mostu v Kolodvorski ulici, Šmarje pri Jelšah
 •          Dokončanje izgradnje križišča pri Kašči v Šmarju pri Jelšah
 •          Dokončanje kolesarske povezave skozi naselje Šmarje pri Jelšah
 •          Vzpostavitev oziroma vključitev v sistem izposoje koles
 •          Pomoč pri dokončanju obnove župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah
 •          Vzpostavitev delovanja podjetniškega inkubatorja
 •          Izgradnja čistilne naprave Šentvid-Grobelno in kanalizacije v Šentvidu
 •          Izgradnja nadomestne ceste Šentvid (ukinitev nivojskih prehodov)
 •          Rekonstrukcija lokalnih cest v KS Šentvid
 •          Dokončanje že začetega projekta celovite rekonstrukcije lokalne ceste Cerovec-Sveti Štefan
 •          Izgradnja pločnika na Svetem Štefanu
 •          Izgradnja pločnika Pečica
 •          Rekonstrukcija ceste od Nove vasi do doma krajanov in gasilcev Sladka Gora
 •          Dokončanje ureditve križišča v Mestinju
 •          Izgradnja nadomestne ceste s kolesarsko stezo Stranje-Mestinje
 •          Izgradnja Doma gasilcev in krajanov v Kristan Vrhu
 •          Izgradnja nove telovadnice pri POŠ Zibika
 •          Rekonstrukcija ceste od Zibike do odcepa za Tinsko
 •          Ureditev prostora za potrebe delovanja KS Tinsko

Ob izpostavljenih naložbah bom kot županja skrbela, da bo Občina v proračunu zagotavljala denar in skrbela za :

 • Investicijsko vzdrževanje objektov, kot so: knjižnica, vrtec, OŠ s podružnicami, občinska stanovanja
 • Ustvarjanje novih delovnih mest za mlade ob sodelovanju gospodarstva in turizma v občini
 • Podporo športnim, gasilskim in kulturnim društvom ter oživljanje prireditev namenjenih mladim in starejšim občanom
 • Sofinanciranje mladih pri raziskovalnem, znanstvenem in študijskem delu
 • Zagotavljanje finančnih vzpodbud za razvoj podjetništva
 • Pripravo potrebne dokumentacije za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov
 • Vlaganja v nakup gasilske opreme in vozil vseh gasilskih društev v občini
 • Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
 • Dodeljevanje finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
 • Investicijsko vzdrževanje javne komunalne infrastrukture
 • Ravnanje s stvarnim premoženjem

Ob vsem pa je moj največji cilj, da kot županja najdem pot do vsakega občana in povežem ljudi med sabo.

Bojana Pevec, neodvisna kandidatka za županjo